ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И БИСКВИТКИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И БИСКВИТКИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и Използване на Cookies/Бисквитки!

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Въведение:

Наименование на дружеството: ИВЕТА 78 ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 203301886

Телефон: 0886121566

E-mail: office@tehnomall.com

Уебсайт-http://tehnomall.com

 

ИВЕТА 78 ЕООД зачита неприкосновеността и гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си. 

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни (съгласно Регламент (ЕС) 2016/679). 

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www. Tehnomall.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от ИВЕТА 78 ЕООД,. 

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на интернет сайт www. Tehnomall.com, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които ИВЕТА 78 ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: office@tehnomall.com

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни 

Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. 

Категории лични данни, обработвани от ИВЕТА 78 ЕООД. 

ИВЕТА 78 ЕООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

(I) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес); 

(II) Данни за контакт (вкл. пощенски и/или електронен адреси, телефонен номер на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

(III) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.), които вие доброволно сте предоставили;

2. ИВЕТА 78 ЕООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от ИВЕТА 78 ЕООД в процеса на предоставяне на услугите:

(I) данни за осъществяване на доставката на поръчания продукт/и, а именно две имена, телефон за контакт и координати за доставка – офис на куриерската фирма или адрес, посочен от самия потребител.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, ИВЕТА 78 ЕООД  има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти;

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

III. Цели и правни основания за обработване на лични данни 

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договор от разстояние с нас..

ИВЕТА 78 ЕООД обработва данните Ви за следните цели: 

(I) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи сключването на договора от разстояние;

(II) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт; 

(III) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

(IV) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

(V) Гаранционно обслужване; 

(VI) Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;

(VII) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване.

2. В изпълнение на свои законови задължения, ИВЕТА 78 ЕООД обработва данните Ви за следните цели: 

(I) Обработка на поръчка и изпращане на продукта/продуктите посредством куриерка фирма;

(II) Издаване на фактури; 

(III) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 

(IV) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

(V) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

(VI) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. ИВЕТА 78 ЕООД обработва съответните данни, предоставени доброволно от клиента за тяхното обработване за следните цели: 

(I) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

(II) Директен маркетинг на продукти и услуги;

(II) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

(III) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама спрямо вашите нужди и интереси;

(IV) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите.

IV. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

(I) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения (договор от разстояние) и изпращане на закупени стоки;

(II) Лица, на които ИВЕТА 78 ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с ИВЕТА 78 обработват личните Ви данни от името на ИВЕТА 78 ЕООД;

(III) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

V. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор от разстояние между ИВЕТА 78 ЕООД и Вас се съхранява за срок от 5 години и/или до заличаване на профила на потребителя.

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, приемо-предавателни протоколи и др., се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг или различен от този срок. 

3.ИВЕТА 78 ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчката чрез телефон или имейл. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, ИВЕТА 78 ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

4. Личните данни не могат да бъдат изтрити докато поръчката не е завършена и е в статус „Очаква изпълнение“.

5. ИВЕТА 78 ЕООД Ви уведомява, че при необходимост срока за съхранение на личните данни ще бъде удължен. 

6. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг на посочения от ИВЕТА 78 ЕООД имейл за връзка. 

VI. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1. Общи

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на ИВЕТА 78 ЕООД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@tehnomall.com

Имате право да поискате от ИВЕТА 78 ЕООД:

- копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

- да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

- личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

- личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това, като за целта трябва да изложете искането си в свободен текст и да ни го изпратите на посочените по-горе координати;

- да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

- да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ИВЕТА 78 ЕООД;

- да възразите срещу обработването на личните си данни. 

Всички тези опции можете да ги намерите в меню ВАШИТЕ GDRP ИНСТРУМЕНТИ във Вашия профил в сайта (опцията е достъпна само за регистрирани потребители, не регистрираните потребители, моля прочетете условията за използване на бисквитки, които се намират по-надолу в условията).

2. Надзорен орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ИВЕТА 78 ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт). 

3. Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг 

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: office@tehnomall.com

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ИВЕТА 78 ЕООД и какви са последиците от това?

За да сключим договор от разстояние с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, ИВЕТА 78 се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт и доставка. 

Не предоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, ИВЕТА 78 се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт и получаване на поръчката. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки от Вас.

VII. Как защитаваме данните Ви 

ИВЕТА 78 ЕООД прилага организационни, физически, технологични и всички други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. 

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- достъпът на служителите на ИВЕТА 78 ЕООД до лични данни на клиентите и ограничен в зависимост от задълженията им;

- ИВЕТА 78 ЕООД е установила задължения за поверителност за своите служители; 

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

- С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

VIII. Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

IX. Изменения на Политиката за поверителност 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

XI. Заключение

ИВЕТА 78 ЕООД в никакъв случай и по никакъв повод не би искал от Вас информация, различна от необходимите за доставка данни.

Ние в никакъв случай и по никакъв повод няма да искаме от Вас лична информация, религиозна, сексуална, политическа или всякакъв друг вид информация, освен нужната за целите на осъществяване на доставката.

Нужната информация за осъществяване на доставка е единствено две имена, телефон за връзка и офис на куриерската фирма или адрес, на който Вие желаете да получите поръчката си.

Използване на Cookies/Бисквитки

За да работи този сайт правилно, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Редица наши страници използват бисквитки за запаметяване на:

- вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;

- когато използвате функцията за филтър на продуктите;

- за да проверяваме дали сте влезли в системата;

- за да проверяваме дали сте сложили артикул във Вашата кошница;

- информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.

Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Бисквитки на трети страни:

Използваме бисквитки на трети страни за събиране на статистически данни в сбита форма чрез инструменти за анализ, като Google Analytics, GoogleAdwords, Facebook.

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете - за повече информация вижте:

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Internet Explorer

• Opera

Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.